Internasjonalt reindriftssenter i Kautokeino åpnet av Erna Solberg for 10 år siden i dag

September 2, 2015 • Svein MathiesenBlog, EALLU, ICR/WRH, Nomadic Herders, Projects, UArctic EALAT Institute

Internasjonalt reindriftssenter (ICR) i Kautokeino ble åpnet av daværende Kommunal- og regionalminister Erna Solberg den 2. september 2005.

I sin åpningstale understreket Solberg at etableringen av senteret er et bidrag fra Norge til å videreføre og styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet, og at det ville tilføre en ny dimensjon til samarbeidet i Arktisk Råd og Barentsregionen. Hun vektla også at det etter Regjeringens syn er det viktig at reindriftsfolk og deres organisasjoner har et nært forhold til senteret: ”…Vi har derfor lagt vekt på at senteret etableres og drives i samråd med Verdensforbundet for reindriftsfolk.”

 

 

19_73-sak1a-bilde3

Bilde: Åpningen av ICR 2 September 2005 i Kautokeino med minister Laila Dåvøy, statssekretær Vidar Helgesen, statssekretør Ellen Inga O Hetta,  Victoria Tauli-Corpuz, mfl.

Solberg vektla også viktigheten av reindriftens tradisjonelle kunnskap i åpningstalen: ”…Det er særlig avgjørende at kunnskapen blir akseptert og tatt i bruk i utdanningssystemer, i forskningen og ikke minst i den offentlige forvaltningen. Vi har tatt lite i bruk reindriftens egne erfaring og kunnskaper i måten vi har forvaltet reindriften på i Norge i de siste 30 årene”, sa Solberg før hun avrundet: ”…Målsettingen må være at fremtidige generasjoner ser verdien i urfolks tradisjonskunnskaper som viktig kompetanse for høsting og forvaltning av naturen, klimaet og miljøet. Målsettingen må også være å få til en bedre og mer riktig forvaltning av urfolksnæringer og av de områder urfolk bebor.”

 

Fra Regjeringen deltok også Barne- og familieminister Laila Dåvøy, statssekretær Ellen Inga O Hætta i KRD, samt statssekretær Vidar Helgesen i UD på åpningsarrangementet i Kautokeino.

I jubileumsåret 2015, ti år etter åpningen av ICR, uttalte Statsminister Erna Solberg følgende i sin tale til Sametingets plenum 3. juli:

“…Det internasjonale reindriftssenteret – som ble etablert i 2005 – har også bidratt til å fremme kunnskap om og forståelse for reindriftsnæringen. Senteret bidrar til å opprettholde og videreutvikle en bærekraftig reindrift i nordområdene, og styrker samarbeidet med reindriftsfolk i andre land. Senteret fungerer godt og har blitt en viktig aktør i nordområdene.”

Senteret bidrar til utvikling av et nytt kunnskapsgrunnlag for urfolkssamfunnenes tilpasning til de store endringene i Arktis. Senteret arbeider med folk-til-folk samarbeid og sivile samfunn fra Alaska og Canada i vest til Mongolia og Kina i øst. I dag, 10 år etter etableringen, deltar mange reindriftsungdom fra nordområdene i utvekslingsprogram i regi av ICR. Senteret arbeider nå med reindriftens klimatilpasning og matkultur i Arktisk råd. ”…Etableringen av ICR har vesentlig styrket våre muligheter for internasjonalt folk-til-folk samarbeid, informasjonsutveksling, anerkjennelse av vår tradisjonelle kunnskap, og ivaretakelse av urfolkssamfunnene i det sirkumpolare nord”, sier Generalsekretær Johan Mathis Turi i Verdensforbundet for reindriftsfolk (WRH).”…Dette er avgjørende for verdens reindriftsfolk, og slik sett er etableringen av ICR en stor suksess”, konkluderer han.

ICR vil markere sitt 10-årsjubileum gjennom en rekke arrangement i Norge og andre reindriftsland i perioden 2. september 2015 til 2. september 2016.

ICR er et tiltak fra den første nordområdemeldingen til Stortinget i 2004/05. Senteret er organisert som et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, og får i dag sin basisfinansiering fra statsbudsjettet via Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Senteret er lokalisert i Kautokeino, med underkontorer i Øst-Sibir, Russland og Canada.

Ytterligere informasjon:

Styreleder Inger Anita Smuk, Internasjonalt reindriftssenter (ICR) Tlf. 915 43934. Epost ias@reindeercentre.org Direktør Anders Oskal, Internasjonalt reindriftssenter (ICR)Tlf. 994 50010. Epost ax@reindeercentre.org Generalsekretær Johan Mathis Turi, Verdensforbundet for reindriftsfolk (WRH) Tlf. 950 48331. Epost jmturi@gmail.com

Traskribering av Erna Solbergs tale fra 2005:

INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT – ÅPNING 2. SEPTEMBER 2005

ved kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Kjære arrangører, gjester og forsamling!

Det er en glede for meg, både som same- og minoritetsstasråd, på vegne av den norske regjeringen, å åpne et nytt internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindriften som er lokalisert til Kautokeino. Dette senteret vil tilføre en ny dimensjon til samarbeidet, både mellom oss og samiske interesser, og i Arktisk Råd og Barentssamarbeidet.

Etter Regjeringens syn er det viktig at reindriftsfolk og deres organisasjoner har et nært forhold til senteret. Vi har derfor lagt vekt på at senteret etableres og drives i samråd med Verdensforbundet for reindriftsfolk. Vi har også vært opptatt av å videreføre og styrke det grenseoverskridende reindriftssamarbeidet. Den samiske reindriften er etablert lenge før vi trakk grensene, og da er det viktig å også ha et grenseoverskridende samarbeid i årene fremover. Derfor er reindriftsorganisasjoner fra både Russland, Finland, Sverige og Norge representert i styret og de er på den måten invitert til å ta del i å utvikle og drive senteret fremover.

Etableringen av senteret er et bidrag fra Norge til å videreføre og styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet som ble initiert første gang for 15 år siden av næringens representanter. Samarbeidet omfatter i dag 20 ulike etniske folkegrupper/folkeslag som utøver reindrift i store geografiske områder i 3 verdensdeler og i til sammen 9 stater fra Kina og Mongolia i øst til Alaska og Canada i vest.

Senteret skal være som et knutepunkt for formidling og utveksling av informasjon, erfaringer og kunnskap verdens reindriftsfolk i mellom, – og mellom reindriftsfolk og omverdenen. Vi trenger alle å lære mer om reindriften i hele den subarktiske og den arktiske del på den nordlige jordklode.

Jeg er glad for at min deltakelse i dag kan framstå som et bevis på at senteret allerede ved oppstarten har funnet sitt kommunikasjonsverktøy. Det er hyggelig for meg å kunne delta på nett og åpne senteret i Kautokeino samtidig som jeg fysisk befinner meg 200 mil unna.

Det er ekstra hyggelig å konstatere at senteret som representerer en tradisjonell næring, tar aktivt i bruk høytutviklet teknologi. Ny teknologi er ikke et fremmed element i næringen, se bare på for eksempel kikkerten, snøscooteren og barmarkskjøretøyer, som er kommet for å bli i næringsutøvelsen.

Som kjent, har reindriften, som en sirkumpolar næring med tilhold i marginale arktiske områder, utviklet en særegne tradisjonelle kunnskaper og tilpasning. Ved utøvelsen av næringen, har reindriftsfolk gjennom tidene tilegnet seg erfaringer og verdifulle kunnskaper som er lagt til grunn i næringens driftsformer i forholdet til naturen, klimaet og miljøet, dyr og dyrevern og høsting og forvaltning av naturressursene. Uten å ta i bruk denne særegne tradisjonskunnskapen, ville det vært vanskelig, eller umulig, for reindriftsfolk å lykkes med næringen, særlig når vi tar i betraktning de naturgitte betingelser som næringen drives under.

Tradisjonskunnskap er sjelden nedtegnet, men overleveres muntlig fra generasjon til generasjon. En viktig oppgave for senteret, vil bli å dokumentere de tradisjonelle kunnskapene i ulike regionene. Altfor ofte opplever vi at den typen av tradisjonell kunnskapen forsvinner fra vårt samfunn, fordi vi har andre måter å ivareta kunnskapen enn det som har vært det tradisjonelle. Like viktig er det at tradisjonskunnskapen spres og gjøres kjent urfolk i mellom. Det er særlig avgjørende at kunnskapen blir akseptert og tatt i bruk i utdanningssystemer, i forskningen og ikke minst i den offentlige forvaltningen. Vi har tatt lite i bruk reindriftens egne erfaring og kunnskaper i måten vi har forvaltet reindriften på i Norge i de siste 30 årene. Målsettingen må være at fremtidige generasjoner ser verdien i urfolks tradisjonskunnskaper som viktig kompetanse for høsting og forvaltning av naturen, klimaet og miljøet. Målsettingen må også være å få til en bedre og mer riktig forvaltning av urfolksnæringer og av de områder urfolk bebor.

Med disse ord erklærer jeg det internasjonale fag- og formidlingssenteret for reindriften for åpnet. Jeg ønsker senterets styre, reindriftsfolk med deres organisasjoner og andre samarbeidspartnere til lykke med arbeidet fremover.

 

19_73-sak1a-bilde2

 

 

 

 

 

Related Posts

Share..