Samediggi

Framtidig reindrift – fra et samisk perspektiv: Konferanse

February 24, 2015 • Philip Burgess

SamediggiSametingsrådet inviterer til oppstartskonferanse i forbindelse med sametingsmelding om reindrift 25.-26.02.2015. Sted: Diehtosiida, Kautokeino

På mange måter står reindrifta i 2015 ved et veiskille. 

Utfordringene er mange. Det føres en samfunns- og næringspolitikk som krever nye og større deler av eksisterende reinbeiteområdene. Den økonomiske utviklingen i reindriftsnæringa de siste årene er bekymringsfull, med økende kostnader og nedgang i inntektene. Et økende rovvilttrykk fører til store økonomiske tap og bekymringer.

Samtidig er det viktig å ha framtidstro. Den samiske reindrifta har en lang historie, den har gitt inntekt og liv til mennesker i århundrer. Reindrifta har alle muligheter for å utvikles som en bærekraftig næring samtidig som man holder fast på de dype røttene reindrifta har i den samiske kulturen. Reindrifta er en viktig del av samisk kultur og av det samiske samfunnet. Reindrifta selv og det samiske samfunnet må gå i front på veien som fører til en framtidig og livskraftig næring.

Sametinget skal, sett i forhold til de visjoner og mål vi har for et framtidig samisk samfunn, være med på å utforme de overordnede langsiktige målene og strategiene for reindriftsnæringa. Med en ny Sametingsmelding om reindrift, ønsker Sametingsrådet sammen med næringa å arbeide for en trygg framtid for reindrifta.

Livestream:https://www.youtube.com/watch?v=-qoZOxkyNOc

Read more…

Share..