This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

Vurdering CLEODenne rapporten er en evaluering av Local Environmental Observer (LEO) Network1 ved bruk av erfaringene fra pilottestene utført I perioden 2016-2020 utført arktiske
akademikere, urfolksinstitusjoner og samisk samfunn i Norge.
Rapporten prøver å finne svar på hvordan man kan tilrettelegge for innrapportering av observasjoner på lokale miljøendringer blant norske reindriftsutøvere samt opprettholde en utstrakt bruk. Dette for å skape engasjement, bevisstgjøring, forsterke lokale stemmer og identifisere svar på viktige iljøutfordringer og mulige handlinger, og søke konstruktive og respektfulle måter å dele informasjon og samarbeid mellom ulike kunnskapssystemer.
Under samtaler med personer som har vært involvert i testingen av CLEO, er det samlet inn erfaringer, både positive og negative, samt utfordringer ved bruk og manglende eller ønsket funksjonalitet. Fokuset har ligget på å finne minimumskrav som er nødvendig for å få på plass for en mer utstrakt bruk. I samtale med ANTHC2 (utviklerne av LEO) er disse utfordringene forsøkt løst, både ved å se på muligheter som allerede ligger i plattformen slik den er i dag, men også ved å diskutere videreutvikling
av CLEO for å tilfredsstille minimumskravene.
Rapporten konkluderer med at for å gjøre det mulig for norske reindriftsutøvere å rapportere inn observasjoner av klimaendringer i miljøet, og legge til rette for en utstrakt og kontinuerlig bruk, bør det bygges en egen Sápmi løsning. Løsningen må legge vekt på lokal utforming og språk, locale administratorer og eksperter, mulighet for å registrere observasjoner offline og en gradvis og brukerbestemt deling av observasjoner for valgte medlemmer og større nettverk inkludert LEO. En slik løsning kan utvikles i samarbeid med norske reindrifteiere, eller ved bruk av løsninger som SPOTTERON3 dersom de kan oppfylle kravet om brukerbestemt deling og at eierskapet av data tilhører
hver enkelt observatør.

For more information download the document

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal