This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

Boassu Nomad LargePRESSEMELDING FRA FORSKNINGSPROSJEKTET RIEVDAN:

BÆREKRAFTIG REINDRIFT ER AVHENGIG AV REINDRIFTENS TRADISJONELLE KUNNSKAP

Raske endringer  i reinbeitene skaper utfordringer og muligheter for reindriften.

 Bærekraften i samisk reindrift står overfor store utfordringer knyttet til raske endringer i reinbeiteområdene som klimaendringer og tap av beitemark. Slike utfordringer har nylig blitt løftet i COP27 i Sharm el-Sheikh. Forskningsprosjektet Rievdan har undersøkt muligheter for  tilpasning   til  disse utfordringene ved hjelp av reindriftsens tradisjonelle kunnskap.

Rievdan-prosjektet, finansiert av Norges forskningsråd, resulterte i 18 fagfellevurderte vitenskapelige artikler i tidsskrifter, 12  fagfelle vurderte artikler i vitenskapelige bøker og 33 artikler i  internasjonale rapporter. To fagfellevurderte bøker i Springer Nature Polar Series er under produksjon.

Prosjektet mener at veien til bærekraftig reindrift er handler om å forene den tradisjonelle kunnskapen om reindrift og den forskningsbaserte kunnskap en i en verden i endring. Prosjektet har gjort reindriftens tradisjonelle kunnskap mer synlig og respektert.

Sentrale prosjektfunn:

Tradisjonell kunnskap og bærekraft:

Reindriftskunnskaper, er ofte  svært kompliserte og systematiske virksomheter som inneholder ulike typer kunnskapssystemer.

Forståelse av reindriften er avhengig av ulike tankekategorier, nemlig kunnskap om rein, miljø, landskap, vær og spesifikk kunnskap om de gjensidige relasjonene i disse.

Prosjektet har vist at reindriftsutøvernes tradisjonelle kunnskap om snø- og beitebruk utelates fra bærekraftig planlegging i Norge.

Lovgivning:

Prosjektet løftet undersøkelse n av reindriftslovgivningen og tradisjonell kunnskap, men arbeidet  fortsetter.

Reindriftens kunnskapssystemer  om mat:

Hva skal vi spise i fremtiden?

Reindriften har et unikt og komplekst tradisjonelt kunnskapssystem om matressurser basert på helhetsforståelse og praksis utviklet gjennom generasjoner.

Reindriften har et kunnskapssystem som speiler mat-suverenitet som kan representere en mulighet for å bedre reindriftens økonomi.

Kunnskapen om reindriftens matkultur og økonomi ligger i tilpasning til de  nomadiske realitetene.

 

Dette forskningsprosjektet har gitt et veikart for en ny mastergrad i reindrift. 

 

Prosjektets funn er formidlet gjennom Arktisk råd, workshoper med reindriftsutøvere og media. Prosjektet er et samarbeid mellom  Sámi allaskuvla- Samisk høgskole og International Centre for Reindeer Husbandry,  medinternasjonal v itenskapelige partnere.

 

Under forskningskonferansen i Kautokeino Nov 30- Des 1 vil ICR demonstrere og informere om Boaššu/ FoodLab for deltagerne sammen med Samiske kokker og kokkeelever.

 

  

Kontakt:

Dr Inger Marie G Eira  95206794

Dr stipendiat. Ravdna BM Sara 95821843

Direktør Anders Oskal 99450010

Professor Svein. Disch Mathiesen 90524116 

Professor Svein. Disch Mathiesen 90524116

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal