This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

Et nytt internasjonalt kompetanseprogram for reindriftsungdom ved Internasjonalt reindriftssenter (ICR) i Kautokeino støttes nå med 20 millioner kroner fra FNs miljøprogram (UNEP) og Verdensbanken.

Det 5-årige FN prosjektet Peatlands and Nomadic Herders´ Resilience skal arbeide med arealvern i reinbeiteområdene i bred forstand, og skal redusere sårbarhet og styrke gjeninnhentingsevne/ resiliens i nomadiske reindriftssamfunn under klimaendringer, arealbruksendringer og globalisering. Prosjektet vil lage fagutredninger samt utvikle og gjennomføre 13 ulike utdannings- og treningsprogram for rundt 300 urfolksungdommer fra ulike reindriftsfolk i de sirkumpolare nordområdene. Prosjektet vil også fremme anbefalinger til FNs miljøprogram og Arktisk råd.

 NH1

Hvorfor er dette viktig? «At man nå har fått denne tildelingen viser at FNs miljøprogram og Verdensbanken er klar over reindriftens krevende arealsituasjon», sier generalsekretær Anders Oskal i Verdensforbundet for reindriftsfolk (WRH). Han fortsetter: «Dette er en støtte til kompetansebygging og opptrening av urfolksungdom og reindriftens fremtidige ledere, hvor også utvikling av nye fremgangsmåter, miljø-apper, og dialogformer for arealvern står sentralt». Hensikten er å styrke reindriftens tilpasningsevne og motstandsdyktighet mot endringer.

Prosjektet er initiert av Verdensforbundet for reindriftsfolk (WRH). Det bygger på at Internasjonalt reindriftssenter (ICR) nylig har fått godkjenning som et utøvende organ for FN prosjekter, som muliggjør finansiering fra Verdensbanken (GEF). Initiativet har i 2020-2021 vært i en forprosjektfase, med et internasjonalt prosjektteam ledet av UNEP og instituttleder Dr Svein D Mathiesen ved ICR.

FN-prosjektet har to hovedkomponenter. Den ene delen fokuserer på bevaring av våtmarksområder i Mongolia, og ledes av den Mongolske regjeringen. Den andre delen ledes av ICR, med 20 mill. kr i tilskuddsramme, og fokus på de 24 ulike urfolkene som lever av reindrift i verden i dag. Mange av disse er svært utsatte i forhold til kombinerte effekter av klimaendringer, tap av beiteland, biodiversitetsendringer og globalisering. Observert varig nedbygging av reinbeiteland er bekymringsfull i mange reindriftsregioner i nordområdene, samtidig som prosesser og arealforvaltningsregimer varierer.

«Det er et stort behov for bedre prosesser og kunnskapsgrunnlag for utbygginger i urfolksområder, noe som eksempelvis også illustreres av Høyesteretts nylige dom i Fosen-saken», sier prosjektleder og professor Svein D Mathiesen ved ICR. Han fremholder at det finnes forbedringspotensiale: «Prosjektet skal bl.a. bidra til å forbedre metoder, dialogverktøy, reindriftens kompetansenivå, og anvendelse av tradisjonskunnskap, slik at forutsigbarheten kan styrkes for alle involverte parter i utbyggings- og arealprosesser». Professor Mathiesen poengterer samtidig at prosjektet ikke primært har et rettighetsfokus, men et kapasitets- og kunnskapsbyggingsfokus.

Urfolksungdom fra reindriftsnomadiske samfunn er målgruppen for deltakelse i de ulike kompetanseprogrammene som planlegges, som vil inkludere online, fysisk og hybrid undervisning, seminarer og simuleringer, samt feltturer og workshops i lokale reindriftssamfunn i Skandinavia og Mongolia. Det faglige arbeidet vil inkludere ny kunnskap om resiliens i nomadiske samfunnssystemer, bruk av tradisjonskunnskap i arealforvaltning, bruk av nyutviklede miljøapper, gender-sensitiv kunnskap om beitearealbruk under endring,  ny innsikt om konsekvensutredninger, samt fokus på arealer og mat-systemer.

Blant kunnskapspartnerne i prosjektet er bl.a. Harvard universitetet i USA, av mange regnet som verdens fremste universitet. Her er også Fletcher School of Law and Diplomacy, som er en av verdens beste utdanningsinstitusjoner innen diplomati. FNs egen utdanningsinstitusjon UN Institute for Training and Research (UNITAR) er også en potensiell partner, sammen med nasjonale universiteter og institutter, i dette historiske kompetanseløftet for reindriftsfolkene.

Oskal utdyper: «Kursdelen skal styrke urfolksungdommenes kompetanse, ferdigheter, selvtillit og internasjonale kontaktflate og perspektiv, slik at de settes bedre i stand til å håndtere sin egen skjebne». Ambisjonen er forankret i alvor: «Vi ønsker å bidra til at de tar steget til å bli fremtidens ledere, og utgjøre en forskjell for å bevare egen natur, samfunn og kultur, hvilket er absolutt påkrevd i disse store omveltningenes tid i Arktis

Prosjektet rapporteres av ICR til FNs miljøprogram, og resultater fra prosjektet vil også rapporteres til Arktisk råd gjennom WRH, som en godkjent del av rådets biodiversitetsarbeid.

ICRs nye FN-godkjenning og det nye prosjektet vil også kunne ha positiv betydning lokalt, og løfte synlighet og anerkjennelse av den samiske bygda Kautokeino internasjonalt: «Vi ønsker at Reindriftssenterets rolle som utøvende prosjektorgan for FN skal bidra til å konsolidere og videreutvikle Kautokeino som kraftsenter for internasjonalt urfolkssamarbeid i nordområdene», sier Anders Oskal, som ser konkrete muligheter: «Vi ser f.eks et klart samspillspotensiale med etablering av et nytt nasjonalparksenter i Kautokeino sett mot vårt eget fokus på konvensjonen for biologisk mangfold, samt ift. øvrige urfolksinstitusjoner lokalt og regionalt. Dette bidrar til å bygge vårt Arctic Resilience Center».

NH3.      NH2

Kontakt:

Anders Oskal

Generalsekretær, Verdensforbundet for reindriftsfolk

Direktør, Internasjonalt reindriftssenter (ICR), Kautokeino, Norge

+47 99450010 

Svein Disch Mathiesen

Prosjektleder GEF UNEP Nomadic Herders

Instituttleder, Professor PhD, University of the Arctic EALÁT Institute, ICR, Kautokeino, Norge

+47 90524116  

Bilder:

Bilder oa. fra våre bildesamlinger kan brukes uten kostnad, på nærmere betingelser.

Ta evt. kontakt.

Kort bakgrunn:

Verdensforbundet for reindriftsfolk (Association of World Reindeer Herders – WRH) er en frivillig sivilsamfunnsorganisasjon for alle de 24 ulike nomadiske urfolk som lever av reindrift, med rundt 100 000 mennesker totalt spredt over 10 nasjonalstater i det sirkumpolare nord. WRH er fast observatør til Arktisk råd, og har NGO Consultative Status i FN. WRH feirer 25-års jubileum i 2022.

Internasjonalt reindriftssenter (International Centre for Reindeer Husbandry – ICR) er et statlig forvaltningsorgan med særskilt fullmakt, tilhørende under Kommunal- og distriktsdepartementet. Senteret ble etablert som utkomme av prosesser i Arktisk råd og den første nordområdemeldingen til Stortinget. Senteret fungerer som et faglig støttesekretariat til WRH, og er koordinator av University of the Arctic EALÁT Institute.

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal